Algemene voorwaarden Soal Surf & Sky High Surf Academy.

Definities

 • Soalsurf: de organisatie die deze algemene voorwaarden hanteert.
 • Opdrachtgever: degene die een dienst of product van Soalsurf afneemt.
 • Deelnemer: iedereen die betrokken is bij de activiteiten of arrangementen zoals beschreven in de overeenkomst.
 • Arrangement: diensten, activiteiten en faciliteiten aangeboden door Soalsurf, zoals verhuur of verkoop van materiaal, vervoer, instructies en begeleiding.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Soalsurf en een wederpartij, tenzij anders afgesproken.
 • Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Soalsurf en een wederpartij.

Overeenkomsten

 • Overeenkomsten tussen Soalsurf en de wederpartij kunnen schriftelijk of mondeling worden gesloten.
 • Degene die een activiteit boekt voor anderen is verantwoordelijk voor die personen.
 • Schriftelijke overeenkomsten kunnen worden bevestigd via e-mail, WhatsApp, sms of online boekingssysteem.
 • Soalsurf is niet aansprakelijk voor schade, inclusief inkomstenderving en letsel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Betaling

 • De prijs moet voor aanvang van de activiteit zijn betaald via het online boekingssysteem of ter plaatse in de surfschool.
 • Producten waarvoor een offerte of factuur is verstuurd, moeten voorafgaand aan de levering worden betaald binnen de gestelde termijn.
 • Reserveringen voor groepsactiviteiten zoals bedrijfsuitjes of kinderfeestjes zijn definitief na schriftelijke bevestiging van Soalsurf en een aanbetaling van 20% door de wederpartij.

Inachtneming van de risico’s

 • Elke cursist die deelneemt aan een activiteit bij Soalsurf accepteert de risico’s en gevaren die gepaard gaan met de activiteit.
 • Door deel te nemen aan een activiteit bij Soalsurf stemt een cursist in met het niveau en en de intensiteit van de activiteit.
 • Eventuele lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s moeten voorafgaand aan de activiteit worden gemeld aan Soalsurf.
 • Soalsurf behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan activiteiten als hun gezondheidstoestand een risico vormt voor henzelf of anderen.
 • Surflessen bij Soalsurf brengen risico’s met zich mee, waaronder het risico op lichamelijk letsel. Het is daarom noodzakelijk dat de deelnemer volledige aandacht en concentratie heeft tijdens de surfles en geen onnodige risico’s neemt.

Veiligheid en verantwoordelijkheid van deelnemers

 • Deelnemers van Soalsurf zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en het maken van een risicoafweging voordat ze deelnemen aan de activiteiten.
 • Deelnemers moeten de instructies van de instructeurs opvolgen en de ter beschikking gestelde uitrusting (wetsuit, impactvest, lycra, helm, trapeze, kite, windsurfzeil, wing, foil en kiteboard) volgens de aanwijzingen gebruiken. De uitrusting mag niet aan anderen worden overgedragen.
 • Het nuttigen of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is strikt verboden tijdens de activiteiten.

Leeftijds- en gezondheidsvereisten

 • De surflessen zijn toegankelijk voor deelnemers vanaf negen jaar, mits ze niet lijden aan een ziekte of psychische stoornis die een gevaar kan opleveren voor hun eigen gezondheid of de gezondheid van andere personen.

Veiligheidsmaatregelen

 • Voorwerpen zoals sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden, enz.) die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers, mogen niet worden meegenomen tijdens de surflessen.
 • Lange haren moeten worden vastgebonden met een elastiekje.

Annulering en restitutie

 • Bij annulering of wijziging van de les vanwege ongunstige weersomstandigheden of andere redenen wordt er geen geld teruggegeven. De les kan op een later tijdstip worden ingepland via het boekingssysteem, waarbij de lessen geldig zijn gedurende twee jaar.
 • Lessen kunnen binnen 24 uur voor de les begint niet meer worden verplaatst of geannuleerd. 

Aansprakelijkheid

 • Soalsurf is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal, letsel of ongevallen tijdens de activiteiten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Teruggave van materialen

 • Bij verhuur moeten de materialen, inclusief het wetsuit, op het afgesproken tijdstip worden teruggegeven. Bij te late inlevering worden extra kosten in rekening gebracht.

Overige bepalingen

 • Soalsurf behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en toekomstige overeenkomsten.
 • Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.